Navigácia

Obsah

Voľby do Európskeho parlamentu

 

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania

 

Information for the voter 

Date and time of elections, Right to vote, Right to be elected, Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters in the Slovak republic, Voter certificate, Voting procedure

 

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 a vyhlásenie

 

V súlade s § 79 ods. 3 zákona a podľa § 46 ods. 4 NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019, je oznámenie možné doručiť:
•     v elektronickej forme /ako sken dokumentu/ na adresu:                   
 ou.dolneoresany@dolneoresany.sk
                                                              a l e b o
•     v písomnej forme poštou, resp. osobne na adresu:
Obec Dolné Orešany

Dolné Orešany 210, 919 02

kontaktná osoba: Iveta Kulišková