Navigácia

Obsah

Poslanci obecného zastupiťeľstva

 1. Jozef Čmarada
 2. Tomáš Čmarada
 3. Pavol Dobšovič
 4. Ing. Marián Hodulík
 5. Rudolf Holekši
 6. Ing. Lucia Jakubčíková
 7. Martin Novák
 8. Stanislav Sloboda
 9. Bohumil Vandák

Hlavná kontrolórka obce

Ing. Alena Gergelová

 

Komisie:

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a poľnohospodárstvo

 1. Pavol Dobšovič
 2. Ing. Pavol Dobrotka
 3. Peter Chrvala

Komisia sociálno-finančná a správy obecného majetku

 1. Ing. Lucia Jakubčíková
 2. Beáta Voleková
 3. Ing. Petra Šidlíková

Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

 1. Ing. Marián Hodulík
 2. Martin Novák
 3. Bohumil Vandák
 4. Zuzana Křivánková

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

 1. Jozef Čmarada
 2. Rudolf Holekši
 3. Marek Danihel

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 1. Tomáš Čmarada
 2. Ing. Lucia Jakubčíková
 3. Peter Chrvala

 

Zákon o obecnom zriadení, §11 Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva; schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním; schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce; schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.

Ďalej rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov; vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvoláva verejné zhromaždenia občanov a uznáša sa na nariadeniach.