Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.8.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. DOR-113/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličňana - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1217/4 v katastrálnom území Dolné Orešany z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Vyvesené: 27. 8. 2019

Dátum zvesenia: 12. 9. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť