Navigácia

Obsah

VZN

2020

VZN č. 1/2020 o ochranných pásmach pohrebísk obce Dolné Orešany Stiahnuté: 88x

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 36x

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 14x

2019

VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 297x

VZN č. 2/2019 Stiahnuté: 262x

VZN č. 3/2019 Stiahnuté: 171x

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 132x

2018

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 653x

VZN č. 1/2018 Zásady odmeňovania poslancov OZ Dolné Orešany Stiahnuté: 658x

2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 750x

2016

VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácie Stiahnuté: 887x

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 1259x

2015

VZN č. 1/2015 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Stiahnuté: 918x

VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Stiahnuté: 863x

VZN č. 3/2015 výška príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 901x

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 907x

VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 866x

2014

VZN č. 2/2014 Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 1080x

VZN č. 1/2014 o pobyte dieťaťa v MŠ, ŠJ a ŠK Stiahnuté: 982x

2013

VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácie (pdf, 95 kB) Stiahnuté: 1000x

Stránka