Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

Voľby do Európskeho parlamentu

 

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania

 

Information for the voter 

Date and time of elections, Right to vote, Right to be elected, Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters in the Slovak republic, Voter certificate, Voting procedure

 

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 a vyhlásenie