Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

Voľby do NR SR 2020

 

Kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie; žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a žiadosti o voľbu poštou:

Iveta Kulišková, e-mailová adresa: ou.dolneoresany@dolneoresany.sk, telefonický kontakt: +421 33 55 82 101

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:

 

* v listinnej forme  na adresu:

Obec Dolné Orešany 

Obecný úrad č. 210

919 02  Dolné Orešany

Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

* elektronicky (e-mailom) na adresu: ou.dolneoresany@dolneoresany.sk

Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi:

-  meno a priezvisko,

-  rodné číslo,

-  adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

-  adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine:

-  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

-  hlasovacie lístky,

-  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

-  poučenie o spôsobe hlasovania.

 

Hlasovanie

Vybrať jeden hlasovací lístok ....

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Prednostný hlas ....

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ....

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci Dolné Orešany najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).

 

Tlačivá:

Žiadosť o voľbu poštou v pdf

Žiadosť o voľbu poštou v docx

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia pre voliča