Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English

Obsah

Poslanci obecného zastupiťeľstva

 1. Marek Banár
 2. Jozef Čmarada
 3. Ing. Ľubomír Križan
 4. Ing. Marian Hodulík
 5. Stanislav Sloboda, zástupca starostky
 6. Tomáš Čmarada
 7. Rudolf Holekši
 8. JUDr. Ján Libák
 9. Marek Danihel

Hlavná kontrolórka obce

Ing. Alena Gergelová

 

Komisie:

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a poľnohospodárstvo

 1. Ing. Ľubomír Križan
 2. Ing. Peter Pavelka
 3. JUDr. Ján Libák
 4. Ing. Marek Cíferský
 5. Ing. Denisa Ilavská

Komisia sociálno-finančná a správy obecného majetku

 1. JUDr. Ján Libák
 2. Beáta Voleková
 3. Stanislav Sloboda
 4. Ing. Jarmila Tichá
 5. Ing. Ľubomír Križan

Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

 1. Ing. Marian Hodulík
 2. Rudolf Holekši
 3. Mgr. Radovan Tóth
 4. Peter Jurásek
 5. Ing. Miroslav Griflík

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

 1. Jozef Čmarada
 2. Marek Banár
 3. Mária Gulová
 4. Milan Švončinár
 5. JUDr. Ján Libák

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 1. Marek Danihel
 2. Marek Banár
 3. Rudolf Holekši

Zákon o obecnom zriadení, §11 Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva; schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním; schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce; schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.

Ďalej rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov; vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvoláva verejné zhromaždenia občanov a uznáša sa na nariadeniach.