Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. DOR-145/2017 o vydanie súhlasu na výrub 185 ks jelše, 126 ks hrabu,23 ks javora, 12 ks buka a 11 ks jaseňa - rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č. 3940/1, 3969, 3970, 3971  v katastrálnom území Dolné Orešany z dôvodu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Vyvesené: 9. 10. 2017

Dátum zvesenia: 25. 10. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť