Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. DOR-8/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 2181/86 v katastrálnom území Dolné Orešany z dôvodu ohrozenia nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Vyvesené: 1. 2. 2018

Dátum zvesenia: 17. 2. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť