Navigácia

Obsah

Starostka obce

Životopis

Meno a priezvisko: Juliana Belicová

Dátum a miesto narodenia: 25.06.1959, Doľany

Manžel: Ing. Rudolf Belica

Deti: Jana, Ľubomíra a Peter

Vzdelanie: Stredná ekonomická škola s maturitou

Kariéra

1978 - 1983 Otex Bratislava

1983 - 2002 Chemolak a.s. Smolenice – účtovníctvo, asistentka odbytu

2003 - 2006 OcÚ Dolné Orešany – pracovníčka OcÚ

2007 - súčasnosť OcÚ Dolné Orešany – starostka obce

Najväčšie úspechy vo funkcii

Plány a vízie vo funkcii

Zákon o obecnom zriadení, §13 Starosta

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu nového starostu.

Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.