Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.03.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. DOR-45/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks brezy - rastúcej na pozemku registra "C" parc. č. 1216/2v katastrálnom území Dolné Orešany z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu: Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolné Orešany.

Vyvesené: 22. 4. 2021

Dátum zvesenia: 8. 5. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť