Menu
Obec Dolné Orešany
ObecDolné Orešany

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PHSR obce Dolné Orešany je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce. Bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24. 4. 2009 uznesením č. 25/2009.