Menu
Obec Dolné Orešany
ObecDolné Orešany
rozšírené vyhľadávanie

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany

 

Obec Dolné Orešany podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Základné informácie o projekte:

Fond

Kohézny fond

Operačný program

Operačný program Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Názov projektu

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany

Hlavný cieľ projektu

Predmetom projektu je dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Dolné Orešany a to vybudovaním zberného dvora a nákupom technológie s cieľom zvýšenia intenzity a efektívnosti triedenia komunálneho odpadu a jeho zberu s prioritným zameraním na BRKO,DSO a objemový odpad.

V dôsledku realizácie projektu sa zabezpečí zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu a kapacity pre triedenie komunálneho odpadu o 98,33 ton. Obstaraná bude technika v rozsahu:

  • Kolesový traktor - 1ks
  • Čelný nakladač montovaný na traktor - 1ks
  • Ramenový, reťazový traktorový nosič kontajnerov - 1ks
  • Závesný vaňový kontajner 5m3 - 5ks
  • Závesný vaňový kontajner 10 m3 - 5ks
  • Štiepkovač drevnej hmoty - 1ks
  • Traktorový príves - 1ks
  • Plošinová váha - 1ks

Kontrahovaná výška NFP

337 725,02 Eur

Hypertextový odkaz na webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

spolufinancovanie